بیوگرافی

من سعیددارابی متولدشهرستان هرسین ازشهرهای بسیارزیباوخوش آب وهوای استان کرمانشاه که مورخان شناسنامه شهرم رابه هشت هزارسال پیش ازمیلادمسیح مینویسندآثارتاریخی شهرمصداق این شناسنامه میباشد
نام تاریخی شهرم برگرفته شده اززبان پارسی قدیم بانام(حورسین) که حور=آفتاب- و:سین =شهر(شهرآفتاب) است شهرهرسین ستارگان درخشانی درآسمان علمی جهان داردکه ازجمله پسردائیهای اینجانب (پرفسورعنایت الله وپرفسورماشاالله مهاجرین)درسازمان فضائی ناساامریکاپرفسورحمزه ای -پرفسورشکیبائی-پرفسورمهدوی .پرفسورمحمدی که اینان درعلم پزشکی دراروپاوامریکاشهره خاص دارندوهمچنین دکترمنوچهرهرسینی اولین دکترای ادبیات نمایشی ایران پرفسورمعصومی بهترین جراح قلب ایران وازنخبه های جهان درجراحی قلب دکترسعیدی وصدهاچهره ماندگاردیگرکه به دلیل کمبودفضاازآوردن نامشان معذورم *من درشهرآفتاب تحصیلات ابتدائی وراهنمائی ومتوسطه راگذراندم وازدوران ابتدائی بارفتن به کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان زیرنظرمربیان عزیزم:آقای قاسم خاکساروسیدرسول سیدی وخانم مربیان گل ومهربانم :خانم رشیدی وخانم مروج رشته تئاترزنده ونمایش عروسکی راآموختم ودرچندنمایش کانون به من نقشهای مختلفی دادندوازآن دوران به موسیقی هم علاقه وعضوگروه سروددبستان شدم این روندآموزش ادامه داشت تادوران دبیرستان که برادردیگراستادخاکساریعنی آقارضای خاکسار مربی مابودوتئاترکارمیکردیم البته یه دوران بسیارتلخ توزندگی من پیش آمدکه یادآوریش هم برام خیلی دردآوره که اون شهادت بهترین وعزیزترین عضوخانواده مامسعودعزیزبودکه همه شهرواستان راعزادار وداغدارکردچون اویک پهلوان اخلاق ویکی ازقهرمانان کشتی کشوربودکه یک دوره به عضویت تیم ملی ایران درآمدکه شهادت اوطومارزندگی ماراازهم گسست زیرا۴۶روزبعدازعروجش پدرعزیزمان هم بدون هیچ سابقه بیماری دق کردوماراباکوله باری ازمشکلات جاگذاشت من درآن دوران نوجوانی وتحمل مشکلات ناشی ازجنگ تحمیلی روزگار سختی را پشت سرگذاشتم امابه عشق مادرم تحصیلات مدرسه ایم راادامه دادم وسپس بعد ازگذراندن تحصیلات دانشگاهی معلم شدم وبازآغازمسیری تازه درزندگی*وبه مرورزمان بارسختی هاسبک شدومن بخاطرعلاق ای که ازدوران کودکی به هنرخصوصا”موسیقی داشتم دردوران دانشجوئی موسیقی رابافراگیری سازپیانوازسرگرفتم ودرکنارآموزش موسیقی گروهی ازمستعدترین بچه های شهر راگردهم آوردم وبه شکل پراکنده فعالیت میکردیم* پس ازاتمام تحصیلات وآغازکاردرشغل معلمی وازدواج به زندگی خودومادرمهربانم رنگی تازه بخشیده شددرسال ۱۳۷۸گروه هنری راسازماندهی وبه نام گروه هنری آریاازارشاداسلامی مجوزگرفتم وهمزمان مدیرکانون فرهنگی -هنری بعثت شدم که بااجرای برنامه دراستان خودمان واستانهای دیگرخیلی زودفعالیتهای زیادی انجام دادیم گروه ماخودکفابودازقاری قرآنمان علی عباسیان که ازبهترین قاریان کشوربودتاگروه تواشیح ونمایش طنزوموسیقی که ازاین گروه هنرمندانی بزرگ چون فرزادخواجوی(بازیگرسریال باران بهاری شبکه یک)ایوب قربانی(بازیگرسریالهای شبکه زاگرس )-یوسف کرمی هنرمندتقلیدصداوحرکات نمایش درشبکه های سراسری وبرنامه های استیج داخل وخارج کشور)سیروس حسن بقعه(همانندیوسف درتلویزیون وبرنامه های کشوروخارج ازکشور-اسدعلی عزیزی-حسین رضائیان-صادق کریمی-مسودحسن زاده درتئاتروتلویزیون وایفای نقش درفیلم گلدانه وسریالهای شبکه زاگرس به خصوص کرمانشاه۲۰ داودعلیپور-درموسیقی وبچه های هنرمنددیگر که هرکدام درآسمان هنرایران می درخشندوزیباترین خاطرات من بااین بچه هابودوخودم هم درسال ۱۳۸۹به کرج رفتم وتاکنون درمنطقه زیبای مهرشهرمشغول زندگی بوده ام وازابتدای ورودم باتلاش وآهنگ سازی خواننده وآهنگ سازخوب کشوراستادمازیارعطاریان موفق به ساخت ۱۰قطعه موسیق پاپ شدم که اکثراین ترانه ها رادرشبکه های سراسری خوانده ام که این برنامه هارامیتوانیددرهمین سایت مشاهده کنیدویک ترانه به زبان لکی برای شهرم هرسین به سفارش شبکه استانی زاگرس وآهنگ سازی استادجباریان خوانده ام که هرزمان درشبکه های تلویزیونی برنامه ای درموردهرسین پخش شودنماهنگ این کارنیزپخش خواهدشدبهترین آرزویم سلامتی ونشاط مردم ایران وخدمت هنری به کشورم است همه مردم میهنم رادوست دارم وبعدازخدای مهربان به دوکلمه مادر ووطن عشق می ورزم درپناه یزدان پاک باشید

۳۹۷ دیدگاه